Tokyo Shiatsu Clinic

2350 Yonge st 2nd floor, Toronto, M4P 2E6

Tel: 416-488-8414